Politica GDPR

1. CINE SUNTEM?

RAW FACTORY S.R.L, având J40/12707/2020 și CUI 43128659, cu sediul social situat în București, Str. Int. Soldat Gheorghe Buciumat 03, Sector 1. denumită în continuare ”Rawmantic” sau „operator”, prelucrează date cu caracter personal în scopul desfășurării activității sale comerciale, cu respectarea Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare „Regulament”), în baza căruia s-a și elaborat prezenta politică.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale și automate), în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

2. DEFINIȚII

2.1 Date cu caracter personal: orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”),O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2.2 Persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2.3 Consimțământ: orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

2.4 Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

2.5 Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

2.6 Reprezentant: o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce priveşte obligaţiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament.

2.7 Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

2.8 Destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

2.9. Persoană vizată: persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

2.10 Utilizator: persoană care acționează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

3. Ce informații colectăm și de la cine.

3.1. Dată fiind amploarea datelor cu caracter personal, și faptul că Rawmantic nu le colectează în totalitate, prin prezenta politică se precizează care anume sunt datele pe care Rawmantic , în calitate de operator, le colectează, acestea fiind: nume, prenume, adresă domiciliu/ loc muncă adresa e-mail, telefon, CNP, bancă, IBAN.

Rawmantic prelucrează datele cu caracter personal aparținând clienților Rawmantic care și-au creat un cont de client pe site-ul www.rawmantic.ro, pentru restul clienților care comandă produsele Rawmantic fără a crea un cont de client datele personale fiind șterse după ce clientului i se livrează comanda.

3.2. În cazul efectuării unor reclamații de către persoanele vizate, vom prelucra următoarele date cu caracter personal suplimentare:

– nume, prenume, adresa domiciliu, adresă e-mail, telefon;

– descrierea detaliată a situației sau a aspectelor reclamate;

– modalitatea/transmiterea aleasă pentru comunicarea răspunsului operatorului

4. Durata prelucrării datelor personale.

4.1 Rawmantic va procesa datele personale ale persoanei vizate, respectiv a clientului Rawmantic, pe întreaga durată a colaborării cu aceasta, urmând ca în termen de 24 de luni de la ultima comandă a acestuia, aceste date să fie șterse definitiv din baza de date a operatorului.

5. Consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor.

5.1. Prin crearea unui cont de client pe pagina operatorului, ulterior luării la cunoștință a prezentei politici, clientul Rawmantic – își dă consimțământul expres pentru ca datele sale personale ( solicitate în formularul de creare a contului de client) să fie prelucrate de către operator în scopul executării contractului, respectiv a satisfacerii comenzilor clientului (comercializării/livrării produselor operatorului, comandate de client).

De asemenea, clientul Rawmantic își poate da consimțământul valabil și pentru prelucrarea datelor sale personale în scopul informării de către Rawmantic cu privire la ofertele comerciale ale acestuia, prin bifarea căsuței ,,sunt de acord să primesc informații cu privire la ofertele comerciale ale Rawmantic.”

5.2 Orice prelucrare cu caracter personal asupra datelor ce nu intră în categoria celor enumerate la art. 5.3 va fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru aceasta prelucrare.

5.3 NU se cere consimțământul persoanei vizate în următoarele cazuri:

a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;

c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;

d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;

e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;

f) când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii;

g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

5.4. Prin introducerea datelor personale în formularul online de pe site-ul operatorului și bifarea căsuței privind „sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale”, persoana vizată își dă acordul cu privire la prelucrarea datelor sale de către operatorul, acesta din urmă urmând a prelucra datele personale numai în scopul declarat în cadrul prezentei politici.

Operatorul va proceda la modificarea/restricționarea/ștergerea datelor personale ale unei persoane vizate la cererea expresă a acesteia, prin transmiterea unei cereri scrise, datată și semnată, la sediul operatorului RAW FACTORY din Str. Int.Soldat Gheorghe Buciumat 03, sector 1, în atenția responsabilului cu protecția datelor, la adresa de email [email protected], cererea urmând a fi înregistrată și soluționată în 10 zile de la primire.

6. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal puse la dispoziție de către persoanele vizate, prin intermediul formularului online cat si pe orice alta cale, în următoarele scopuri:

– crearea unui cont de utilizator pe site-ul www.rawmantic.ro;

– procesarea comenzilor și livrarea produselor comandate la adresa solicitat de persoana vizată

– adresarea de întrebări și solicitări către operator, de către persoanele vizate;

– emiterea și transmiterea facturilor;

Contul dvs. de client poate fi șters în orice moment, cererea în acest sens făcându-se pe adresa de email [email protected] sau al funcției prevăzute în contul de client.

Pentru comunicarea informațiilor despre produsele Rawmantic, anunturi, promoții, etc., persoana vizată va bifa căsuța corespunzătoare, această opțiune putând fi modificată oricând, prin funcția de dezabonare newsletter din cuprinsul e-mailului sau prin abonarea la newsletter pe website-ul www.rawmantic.ro.

7. UTILIZATORII DE DATE PERSONALE

Persoanele numite de Operator cu atribuții în prelucrarea datelor cu caracter personal au calitatea de utilizatori, iar activitatea lor se face conform unor proceduri interne stabilite în condițiile legii, privitoare la confidențialitate, restricționarea accesului și securitatea datelor prelucrate.

8. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Rawmantic îndeplinește cerințele minime de securitate ale datelor cu caracter personal prevăzute de legislația în materie. În acest sens, pe lângă implementarea măsurilor tehnice de păstrare a confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, operatorul stabilește și proceduri interne privind confidențialitatea și securitatea datelor prelucrate, la tipul de acces la datele personale cât și proceduri de distrugere a datelor la finalul prelucrării.

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE, potrivit dispozițiilor Regulamentului, sunt următoarele:

9.1. Dreptul la informare – dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta şi, în caz afirmativ, acces la o serie de informații. Operatorul, în momentul obținerii datelor cu caracter personal, furnizează persoanei vizate o serie de informații, precum:

a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul interesului legitim al operatorului, indicarea acestuia;

e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

În plus, faţă de informaţiile menţionate la punctul 9.1, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare:

a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

b) dreptul persoanei vizate de a solicita operatorului informații privind datele sale cu caracter personal, respectiv rectificarea și/sau restricționarea prelucrării sau ştergerea acestor date

c) dreptului de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal,

d) dreptului la portabilitatea datelor, respectiv solicitarea transmiterii datelor cu caracter personal către un alt operator de date.

Aceste informații suplimentare furnizate persoanei vizate de către operator trebuie însoțită și de comunicarea scopului secundar în situația în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate.

9.2 Dreptul de acces la date cu caracter personal – dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, restricționare, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de OPERATOR, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare.

9.3. Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal – dreptul de a obține de la OPERATOR, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul.

9.4 Dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

9.5 Dreptul de a fi uitat – persoana vizată are dreptul de a fi uitată, prin ștergerea datelor cu caracter personal ale acesteia, în următoarele situații:

a) datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate și nu există un alt scop;

b) datele au fost prelucrate pe baza consimțământului și acesta a fost retras;

c) ca urmare a exercitării dreptului de opoziție asupra datelor.

9.6 Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi o copie a datelor într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită și de a transfera acele date altui operator.

9.7 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere și de a obține:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a);

9.8 Dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentului ori alte legi, dacă respectarea acestora a fost încălcată.

12. Cui se pot adresa persoanele vizate dacă consideră că drepturile acestora nu au fost respectate.

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor prevăzute prin Regulament, legate de protecția datelor, persoanele vizate se pot adresa operatorului, prin scrisoare cu confirmare de primire la adresa din Str. Int.Soldat Gheorghe Buciumat 03, Sector 1, ori la adresa de e-mail [email protected]. În situația in care nu veți fi mulțumit de modalitatea în care a fost soluționată cererea dumneavoastră, aveți posibilitatea de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau/și instanțele de judecată competente.

Această Politică se completează cu celelalte politici ale Rawmantic relative la colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal, cu mențiunea că, după caz, Rawmantic va completa sau modifica prezenta Politică în mod periodic.

Date de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Adresă: Bd Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România ,Tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212; Fax. +40.318.059.602; Adresă web www.dataprotection.ro.

0
    0
    Coșul tău
    Coșul tău este golÎntoarce-te la magazin
    Scroll to Top